Mgr Renata Wilgosiewicz-Skutecka


Romanistka, bibliotekarz dyplomowany w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, autor artykułów dotyczących historii ksiąg i księgozbiorów m.in. Komu było dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae descriptio? – rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w., „Biblioteka”, 2007; Fragmenty księgozbioru poznańskiego kolegium jezuitów w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i w Uppsali [w:] Książka dawna i jej właściciele, Wrocław 2017; Ślady dawnych bibliotek dominikańskich w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [w:] Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, Kraków 2019; Z Czerniejewa i Lubostronia do Poznania – wojenne losy biblioteki Skórzewskich [w:] Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych, Poznań 2021.

Tłumacz książek (L. Adler Życie codzienne w domach publicznych w latach 1830-1930, Poznań 1999; P. Bret, Egipt w czasach Napoleona, Poznań 2002) i artykułów (m.in. R. Cosandey, Lumière – nowe spojrzenie oraz F. de la Bretèque, Filmy hagiograficzne w początkach kina [w:] W cieniu braci Lumière – szkice o początkach kina, Poznań 1995; T. Groensteen, Ocena wartości artystycznej komiksów [w:] KOntekstowy MIKS – przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, Poznań 2011; J. Fischer, L’abbé Pochard w Kretkowie, czyli związki księdza emigranta z Francji z tamtejszym dworem i parafią w latach 1810-1833 [w:] Kretków. Właściciele – zabytki – duszpasterze, Poznań 2014; E.E. Viollet-le-Duc, Restauracja oraz F. Vicq-d’Azyr, Instrukcja sposobu inwentaryzowania i konserwacji na całym obszarze Republiki wszystkich obiektów, które mogą służyć sztukom, naukom i nauczaniu… [w:] J. Krawczyk, Nazwać, żeby ocalić – klasycy myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości, Toruń 2020).

Od 2011 pracuje nad wydaniem pamiętników ks. Pocharda. Opublikowała artykuły: Polska w oczach guwernera Skórzewskich czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2011; Zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 – nowa odsłona [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – problematyka badawcza i organizacyjna, Szczecin 2015; Ksiądz w czasach rewolucji francuskiej – losy emigranta na podstawie pamiętników Claude’a Antoine’a Pocharda z lat 1792-1833, „Czas przeszły”, 2016. Przetłumaczyła fragmenty pamiętnika ks. Pocharda opublikowane w aneksie książki Macieja Świątkowskiego i Katarzyny Balik Lubostroń – historia ogrodu i parku w majętności hrabiów Skórzewskich, Lubostroń 2017.