Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej


Naszym celem jest przede wszystkim działalność na rzecz aktywizacji społeczności Gminy Czempiń poprzez rozwijanie świadomości o bogatej tradycji historycznej, walorach przyrodniczych, społecznych i gospodarczych miejsca, w którym żyjemy, a także poprzez uczestnictwo w inicjatywach prowadzonych przez Stowarzyszenie. W podejmowane przez nas przedsięwzięciach pragniemy zaangażować jak najszerszą rzeszę ludzi zainteresowanych ziemią czempińską, chcących zmienić wizerunek naszej gminy jako miejsca o ciekawej historii i kulturze.

Wizja:

Ziemia czempińska jako obszar przyjazny rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, którego mieszkańcy budują swą tożsamość w oparciu o dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

Misja:

Rozwój ziemi czempińskiej jako miejsca o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym oraz integrowanie społeczności lokalnej poprzez angażowanie w działalność Stowarzyszenia.

Cele:

 • popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, architektonicznej i kulturowej ziemi czempińskiej;
 • upowszechnianie historii, tradycji, kultury i sztuki z uwzględnieniem folkloru;
 • ochrona tradycji, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego regionu;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 • dbałość o środowisko naturalne i ochronę środowiska;
 • działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna oraz turystyczna krajoznawcza;
 • tworzenie płaszczyzn współpracy dla mieszkańców ziemi czempińskiej oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju regionu;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz promocja walorów regionalnych;
 • upowszechnianie wiedzy obywatelskiej i propagowanie postaw obywatelskich, a także działań wspomagających budowę i rozwój demokracji;
 • integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganie patologiom i wykluczeniu społecznemu.